PROCENA VREDNOSTI IMOVINE, KAPITALA I AKCIJA

Procena imovine vrši se za razne potrebe kao što su: formiranje početne kupoprodajne cene kod prometnih transakcija te imovine, izveštaja o stvarima (i pravima) koja se unose kao ulog u privredna društva (dokapitalizacija ili osnivanje firme), procenjivanja bilansnih pozicija (podebno po MRS 16), uspostavljanje hipoteka, kod sudskih postupaka, postupaka po izvršnim sudskim rešenjima, postupku stečaja, prilikom izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije ili plana reorganizacije, kod statusnih promena firmi (spajanje, razdvajanje i sl.), kao i za potrebe procene kapitala privrednih društava.

Procena kapitala je kompleksan postupak ispitivanja, analiziranja i vrednovanja mnoštva faktora koji utiču na vrednost privrednih društava. Izbor metoda koji će se primeniti u proceni kapitala svakog konkretnog privrednog društva zavisi pre svega od svrhe za koji ta procena služi.

Vrednost privrednog društva određuje imovina kojom raspolaže i visina obaveza koje ima, obim i kvalitet izvršenih investicija, dostignuti stepen razvoja (tehnologije), postignuti poslovni rezultati, pozicioniranost na tržištu, kadrovi i menadžment. Na vrednost kapitala takođe utiču i budući razvojni planovi, predvidiva poslovna aktivnost i rezultati koji se od nje očekuju. Zato tržišna vrednost pojedinačnih delova imovine ne može biti jedina mera za formiranje vrednosti privrednog društva.

Kombinovanje više metoda, koje po pravilu daju različite rezultate, omogućava da predložena vrednost kapitala odrazi istovremeno vrednosti dobijenu sa različitih tačaka posmatranja. Ukrštanje rezultata dobijenih po različitim metodama takođe u izvesnoj meri relativizuje neizbežnu subjektivnost procenitelja.

Naše usluge iz ove oblasti su:
- utvrđivanja fer tržišne vrednosti imovine, obaveza, kapitala i akcija ili udela;
- utvrđivanje vrednosti kapitala i akcija kod primene instituta nesaglasnih akcionara ili kod prinudnog otkupa akcija
- pripreme za dokapitalizaciju odnosno povećanje osnovnog kapitala;
- statusne promene odnosno spajanje, pripajanje ili deljenje i odvajanje;
- utvrđivajne prodajne cene u prodaji pravnih lica ili u stečajnim postupcima;
- izrada unapred pripremljenog plana reorganizacije ili plana reorganizacije;
- utvrđivanje prodajne cene u sudskim postupcima ili u postupcima izvršenja po rešenju suda;
- reorganizacije udela, predefinisanje ogranaka, procene vrednosti ulaganja, procene vrednosti delova imovine, procena vrednosti objekata, zemljišta i opreme

U mnogim aktivnostima privrednog društva propisana je obavezna procena bilo ukupnog kapitala, pojedinačne akcije ili dela imovine, kao i metode procene koje je neophodno primeniti. Za sprovođene procne su neophodne oređene licence pa privredno društvo ne može samo vršiti procenu već je potrebno da to bude nezavisno i stručno lice. “FINEKS”, d.o.o, Beograd ima ovlašćenje za procenu vrednosti kapitala velikih preduzeća broj 023-00606/97 od 02.12.1997. godine izdato od strane Ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju RS, a istovremeno je upisano u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja iz ekonomsko finansijske oblasti (uža specijalnost: računovodstvo, revizija, finansije, finansijsko upravljanje, investicije, procena kapitala), a na osnovu Rešenja Ministarstva pravde i državne uprave br. 740-05-00055/214-22 od 28.02.2014. godine.


OSTALE USLUGE:
TRANSFERNE CENE
SUDSKA VEŠTAČENJA
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE ILI PLAN REORGANIZACIJE
REZERVISANJA ZA NAKNADE ZAPOSLENIMA -MRS-19

 

 KONTAKT

INFORMACIJE

  • Adresa: Imotska 1,p.f. 45 11040 Beograd
  • Telefon:(+381) 11 635-09-55
  • Email: office@transfernecene.info

lokacija